Skontaktuj się z nami

Nasza misja, nasze cele

 1. Zatrzymanie procesu marginalizacji ojcostwa w życiu społecznym i rodzinnym;
 2. Propagowanie wagi roli ojca w życiu dziecka i rodziny, szczególnie w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 3. Dążenie do poszanowania i egzekwowania praw ojców w imię najlepszego interesu dziecka;
 4. Dążenie do zmian praktyki działania sądów i podległych im instytucji, która pomija prawo ojca do pełnego uczestnictwa w życiu i wychowaniu dziecka;
 5. Działania zmierzające do tego, aby polski wymiar sprawiedliwości w rzeczywisty sposób respektował prawa ojców oraz dzieci i przeciwdziałał wszelkim aspektom ich naruszania;
 6. Dążenie do pełnego poszanowania praw dziecka zawartych w Konstytucji RP, Konwencji Praw Dziecka, Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym;
 7. Propagowanie, inicjowanie oraz wspieranie działań parlamentu, rządu oraz innych jednostek centralnych jak i samorządowych państwa, które dążą do wspierania ojcostwa i rodziny, w tym wzajemnych praw, obowiązków, rodzicielskiej odpowiedzialności i pozytywnych wzorców wychowawczych;
 8. Niesienie pomocy ojcom i dzieciom w zakresie ich wzajemnych praw w stosunku do siebie;
 9. Inicjowanie zmian legislacyjnych zmierzających do prawnego egzekwowania prawa ojca do dziecka i dziecka do ojca, a także lobbing w zakresie zmian ustawodawczych, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego w celu ochrony interesów dzieci i rodziców;
 10. Monitorowanie przypadków łamania praw ojca i dziecka;
 11. Promocja dobrych praktyk, aktywizacji społeczności lokalnych oraz pomoc innym organizacjom w tym prawna, doradcza, szkoleniowa w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego;
 12. Inicjowanie tworzenia lokalnych organizacji, grup wsparcia i samopomocy na terenie całego kraju.
 13. Pomoc społeczna, w tym ojcom, dzieciom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 14. Pomoc dzieciom zaniedbanym, porzuconym, niepełnosprawnym oraz osieroconym;
 15. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
 16. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 17. Działanie na rzecz popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
 18. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć;
 19. Działanie w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym i rodzinnym;
 20. Działanie na rzecz osób pokrzywdzonych i poszkodowanych: przestępstwem, złym prawem dyskryminacją, wykluczeniem społecznym i bezprawnymi działaniami innych osób i organów;
 21. Przeciwdziałanie przemocy, a przede wszystkim wobec wszelkich zjawisk przemocy i demoralizacji w stosunku do dzieci i młodzieży;
 22. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i świadomości społecznej;
 23. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozbawionych pracy i starszych;
 24. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej;